DPH

První úpravou jsou změny v obratu pro účely DPH, kdy se ruší snížení limitu obratu pro povinné plátcovství DPH na 750 tis. Kč, pro rok 2015 zůstává limit 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jsoucích měsíců. Další úpravou je to, že za ekonomickou činnost se považují i příjmy autorů, a to i když jsou zdaňovány srážkovou daní.

Dále se změna týká opravných daňových dokladů, a to ve smyslu, že opravu základu daně a výše daně u dílčího plnění lze provést rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, pokud bylo předáno a převzato po částech.

ZMĚNY V DAŇOVÝCH DOKLADECH

1. Novinkou je vystavení daňového dokladu v případě prodeje obchodního majetku plátce v dražbě dražebníkem nebo orgánem veřejné moci namísto plátce. Plátci je povinnost tento doklad předat. Daňový doklad kromě obvyklých náležitostí musí obsahovat také sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce.

2. Rozsah plnění je neopomenutelnou náležitostí daňového dokladu.

NOVÁ PRAVIDLA PRO ROZHODNUTÍ FINANČNÍHO ÚŘADU O NESPOLEHLIVÉM PLÁTCI (UPLATŇUJE SE JIŽ OD 1. 10. 2014)

1. Za nespolehlivého je považován plátce, který opakovaně nepodá daňové přiznání, hlášení nebo výpis z evidence. Pokud tato situace nastane již 2x za 12 měsíců po sobě jsoucích, jde již o opakované nepodání.

2. Pokud je plátci opakovaně doměřena nebo vyměřena daň podle pomůcek a tato situace nastane 2x za 6 po sobě jdoucích zdaňovacích období, jde již o opakované doměření.

3. Za nespolehlivého je považován plátce, který neuhradí DPH ve lhůtě splatnosti (nebo náhradní splatnosti) a kumulativní nedoplatek bude po dobu nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců v minimální výši 500 tis. Kč.

4. Za nespolehlivého je považován plátce, který uvede nepravdivé nebo neúplné informace v registraci k DPH – nově zavedené pravidlo platné až od 1. 1. 2015.

SAZBY DANĚ

S platností od 1. 1. 2015 je zavedena nová snížená sazba daně ve výši 10%. V současné době máme tedy tři sazby DPH a to 10%, 15% a 21%. S tím se zavádí nová příloha 3a, ve které jsou uvedeny vybrané položky zboží.

Při převodu vybraných nemovitých věcí se nyní uplatňují tato pravidla:

Převod nové stavby lze uskutečnit vždy jen s daní. Převod staré stavby je od DPH osvobozen po uplynutí 5 let od splnění v zákoně stanovených podmínek, ale prodávající může stavbu zdanit základní sazbou DPH. Od 1. 1. 2015 musí prodávající požádat kupujícího o souhlas se zdaněním, pokud kupující souhlas dá, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti. Stavební pozemky se převádějí v základní sazbě daně.

ZVLÁŠTNÍ REŽIM JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel (uživatel) vybraných služeb plní své povinnosti k DPH vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím jednoho elektronického portálu, vedeného v jednom členském státě, kde se k režimu zaregistruje. Tento stát identifikuje získané informace a platby předává ostatním členským státům, ve kterých jsou služby poskytnuty, ale ve kterých tato osoba povinná k dani není usazená.

V rámci tohoto režimu dochází ke změně pravidla pro stanovení místa plnění u:

1. telekomunikačních a vysílacích služeb

2. služeb rozhlasového a televizního vysílání

3. elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani


Tímto dochází ke sjednocení pravidel, veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby bez ohledu na to, je-li příjemce služby z EU nebo ze třetí země, osoba povinná nebo nepovinná k dani.

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

1. Režim přenesení daňové povinnosti se nově uplatní i v případě volby zdanění u dodání nemovité věci.

2. Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti - zavedení přílohy 6 a mechanismu rychlé reakce. V příloze 6 jsou: emisní povolenky, mobilní telefony, laptopy, tablety, herní konzole, integrované obvody, obiloviny, technické plodiny, surové nebo polozpracované kovy, elektřina dodávaná obchodníkům a telekomunikační služby. Rozhodující je pak nařízení vlády, která vybere komodity, na které se režim bude uplatňovat.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně na dokladu za uvedené zboží přesáhne částku 100 000 Kč.

S platností od 1. 1. 2016 je zavedeno kontrolní hlášení

  • obsahem jsou realizovaná a přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku a další údaje, jejichž rozsah stanoví MF svým rozhodnutím
  • forma je povinně elektronická do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce
  • podání je zásadně měsíční, a to i u čtvrtletních plátců
  • ruší se souhrnné hlášení na přenesení daňové povinnosti
  • porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením bude spojeno se značnými sankcemi

A na závěr znovu upozornění! S platností od 1. 1. 2016 budou všichni poplatníci povinni podávat přiznání k DPH pouze elektronickou formou.

Zpracovala 3. 1. 2015 Ing. Helena Komersová Vilikusová, daňový poradce zapsaný v komoře daňových poradců pod č. 3009. Čerpáno ze školení a písemných materiálů na toto školení ing. Ivany Pilařové

Nejčtenější

Nejnovější

Novinky státní správy

Ekonomické zpravodajství

Copyright © 2024 Bilance - Ing. Helena Komersová Vilikusová