ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH PRO ROK 2015 SE TÝKAJÍ VŠECH PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ. PROTO SE OPĚT VRACÍME S NAŠÍM PŘEHLEDEM TĚCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN, KTERÝCH JSME SE PRO ROK 2015 DOČKALI. DNES SE BUDEME VĚNOVAT FYZICKÝM OSOBÁM.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ – NOVÝ ZÁKON 267/2014

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

Pro osvobození od daně z příjmů se zavádějí pro rok 2015 nová pravidla:

1. Majetkový prospěch z titulu vydlužitele při bezúročné půjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose se od daně osvobodí (pokud nejsou ze závislé činnosti) za předpokladu, že:

 • se jedná o příbuzné v přímé a vedlejší linii
 • se jedná o příjmy od osoby, se kterou dlužník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním příjmu ve společné domácnosti a pečoval o ni, nebo byl na ni odkázán výživou
 • se jedná o příjmy obmyšleného, který sám majetek do svěřeneckého fondu vyčlenil, nebo ho tam vyčlenila osoba uvedená v odstavci jedna a dva
 • příjmy v úhrnu od téhož poplatníka nepřesáhnou 100 000 Kč

2. Osvobození bezúplatných příjmů - §10 odst. 3 c zůstává zachováno s tím, že osvobození příležitostních příjmů je osvobozeno do 15 000 Kč ročně od jednoho poplatníka.

Důchodci

1. Do zákona se vrací limit 840 tis. Kč pro případné zdanění důchodů, pokud důchodce přesáhne svými příjmy tuto částku. Do tohoto limitu se započítává i příjem ze zaměstnání zdaněný srážkovou daní, pokud poplatník tento příjem uvede do svého daňového přiznání.

2. Vrací se možnost uplatnění slevy na poplatníka (uplatnění této slevy bylo zpětně umožněno i za roky 2013 a 2014).

3. Zdanění nadlimitních důchodů zůstává, jen se mění limit z 306 000 Kč na 331 200 Kč za rok.

Paušální výdaje

Dochází k zastropování všech druhů paušálních výdajů na limit 2 mil. Kč.

Paušál - max. výdaje:

 • 80% - 1 600 tis. Kč
 • 60% - 1 200 tis. Kč
 • 40% - 800 tis. Kč
 • 30% - 600 tis. Kč

§8 – nově lze u tohoto paragrafu možnost uplatnit výdaje.

Odčitatelné položky od základu daně

Od základu daně lze odečíst jen tu část životního pojištění, která není určena k investování s investičním rizikem pojistníka.

Slevy na dani fyzických osob

1. Ekonomicky činní důchodci mají opět nárok na slevu na dani

2. Slevy na dítě:

 • sleva na první dítě - 13 404 Kč ročně
 • sleva na druhé dítě - 15 804 Kč ročně
 • sleva na třetí a další dítě - 17 004 Kč ročně

(děti se nepočítají podle pořadí narození, ale podle libovolného rozhodnutí poplatníka a podle toho, kolik je jich aktuálně vyživovaných. Pro rok 2015 je vydán formulář Prohlášení Mfin 5457 – vzor 24. Každý zaměstnanec s více než jedním dítětem musí podepsat nový formulář)

3. Je zavedena nová sleva:

 • sleva za umístění dítěte v dětské skupině

(tuto slevu lze uplatnit již za rok 2014, poplatník musí doložit potvrzení, kolik za umístění dítěte zaplatil, maximálně lze odečíst 8 500 Kč ročně)

Změny v daňovém přiznání ve vztahu k 7% solidárnímu zvýšení daně (platí už pro rok 2014)

Je zrušena povinnost podání daňového přiznání v případě, kdy poplatník má jen příjmy ze závislé činnosti a v některém měsíci se ho týkalo solidární zvýšení daně, přičemž se jeho celková daňová povinnost nezvyšuje (to znamená, že nepřekročí roční limit solidárního zvýšení daně). Takovýto poplatník může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Pokud se však poplatníkova daňová povinnost zvyšuje, platí nadále povinnost podat daňové přiznání.

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Oznámení je povinné v případě, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který:

 • je od daně z příjmů osvobozen
 • je vyšší než 5 mil. Kč

Oznámení se podává ve lhůtě pro podání nového přiznání, platí i pro poplatníky nepodávající daňové přiznání - za nedodržení bude FÚ udělovat velké sankce.
Pro toto oznámení neexistuje žádný formulář, oznámení je možné podat písemně nebo ústně do protokolu nebo datovou schránkou a musí obsahovat tyto povinné náležitosti: výše příjmu, okolnosti nabytí příjmu a datum obdržení příjmu.

Příjmy plynoucí do Společného jmění manželů oznamuje jeden z manželů. Po uplynutí lhůty pro stanovení daně dotyčného roku není možné uložit pokutu.

Zpracovala 3. 1. 2015 Ing. Helena Komersová Vilikusová, daňový poradce zapsaný v komoře daňových poradců pod č. 3009. Čerpáno ze školení a písemných materiálů na toto školení ing. Ivany Pilařové

Nejčtenější

Nejnovější

Novinky státní správy

Ekonomické zpravodajství

Copyright © 2024 Bilance - Ing. Helena Komersová Vilikusová